Людині потрібна людина. В час війни цей постулат набрав особливого сенсу.

«Людині потрібна людина. В час війни цей постулат набрав особливого сенсу. Повномасштабне вторгнення на територію нашої країни 24 лютого 2022 року позбавило багатьох з нас опори та орієнтирів. Це той надзвичайно складний період, коли розгубленість та тривога зайняли місце будь-яких планів і задумів, які, здавалось би, вже ніколи не можна буде реалізувати. Ми посилили в той час супервізійну роботу, бо це саме та «киснева маска», що допомогла налагодити роботу кризових психологів в нових умовах та розпочати працювати зі складними запитами. Я проводжу професійну супервізійну підтримку спеціалістів, які без перебільшення щодня рятують сотні українців від пережитих внаслідок війни травм. Робота кризового психолога складна та виснажлива: як в мирний час так і у воєнний, вони працюють з негативними емоціями та переживаннями клієнта», – говорить директор Інституту професійної супервізії Володимир Мамко.

Під його керівництвом Інститут розпочав свою діяльність ще задовго до війни і зараз активно продовжує працювати. Він переконаний, що регулярна супервізія – це ресурс, який потрібен кожному спеціалісту: «Я провів сотні годин супервізії і бачу як це впливає на професійне становлення кризових психологів та психолоаналітиків. Супервізія – це не перевірка чи контроль, це, в першу чергу, навчання на досвіді. Це системна робота не лише над тим, як краще розуміти емоційний стан клієнта, але і над усвідомленням власних реакцій в процесі терапії».

Детально про напрямки роботи Інституту, навчальні програми та команду за посиланням – https://prof-supervision.com

#супервізія #психоаналіз #кризова_психологія
#інстиут_професійної_супервізії

“A person needs a person. During the war, this postulate gained special meaning. The full-scale invasion of the territory of our country on February 24, 2022 deprived many of us of support and landmarks. This is the extremely difficult period when confusion and anxiety took the place of any plans and ideas that, it would seem, can never be realized. At that time, we strengthened the supervision work, because it was the “oxygen mask” that helped to adjust the work of crisis psychologists in new conditions and to start working with complex requests.
I provide professional supervisory support to specialists who, without exaggeration, save hundreds of Ukrainians every day from traumas experienced as a result of the war. The work of a crisis psychologist is difficult and exhausting: both in peacetime and in wartime, they work with the client’s negative emotions and experiences,” says Volodymyr Mamko, director of the Institute of Professional Supervision.
Under his leadership, the Institute began its activities long before the war and now continues to work actively. He is convinced that regular supervision is a resource that every specialist needs: “I have spent hundreds of hours of supervision and see how it affects the professional development of crisis psychologists and psychoanalysts. Supervision is not inspection or control, it is, first of all, learning by experience. This is systematic work not only on how to better understand the client’s emotional state, but also on awareness of one’s own reactions during the therapy process.”
Details about the Institute’s work areas, training programs and the team can be found at the link – https://prof-supervision.com
#supervision #psychoanalysis #crisis_psychology
#institute_of_professional_supervision