#people_SAFE_SPACE_to_TALK: Юлія Візнюк, кризовий психолог та психоаналітичний психолог

“Утримувати свій war-work balance та не допускати професійного вигорання мені допомагає щоденна супервізія. Для мене такі зустрічі, в першу чергу, це конструктивний зворотній зв’язок, мобілізація власних ресурсів, підтримка та мотивація», – розповіла кризовий психолог, психоаналітичний психолог проекту «SAFE SPACE to TALK» Юлія Візнюк.
Вона працює офлайн та онлайн у своєму рідному місті Луцьку, консультує клієнтів з Києва, Харкова, Херсона, Львова, а також працює з тими, хто через війну залишив свої домівки та виїхав закордон. В рамках проекту Юлія провела загалом близько 120 кризових консультацій.
«Я завжди хотіла допомагати людям і з дитинства планувала обрати професію, пов’язану з цим. За першою освітою я юрист, тому маю досвід захисту своїх клієнтів в правовому полі. Однак, інтерес до психології мене ніколи не полишав і 4 роки тому я захистила кандидатську дисертацію саме в цій галузі. Тепер я допомагаю своїм клієнтам розібратися зі своїм психологічним станом та покращити якість життя», – розповідає Юлія.
За її словами, в період війни запити в довгостроковій терапії практично не змінились, а нові запити потребують кризової роботи та направлені, як правило, на покращення відносин між партнерами, батьків з дітьми тощо. «До проекту «SAFE SPACE to TALK» я долучилась з перших його днів. Рада бути в команді тих, хто щодня віддано тримає психологічний фронт з початку війни. Від наших дій сьогодні залежить наше майбутнє, тому перемога – наша головна мотивація», – переконана Юлія Візнюк.
В рамках проекту «SAFE SPACE to TALK» ми продовжуємо знайомити вас з психологами та психоаналітиками, які щодня допомагають українцям впоратись із викликами війни, які з перервами на повітряну тривогу не припиняють консультувати, які борються за психологічне здоров’я нашої нації. Ця складна і виснажлива робота потребує високого професіоналізму та повної віддачі спеціалістів, які працюють практично без вихідних. Ми пам’ятаємо, що спочатку кисневу маску потрібно одягти на себе, а потім вже людину, якій потрібна допомога, тож ми забезпечуємо безперервну супервійзіну підтримку кризових психологів.
Знаходьте історії учасників проекту під хештегом #people_SAFE_SPACE_to_TALK.
Ви можете підтримати нас, а значить – підтримати роботу кваліфікованих кризових психологів під час війни наступним чином:
– поширенням (перепостами) інформації про «SAFE SPACE to TALK» у своїх соцмережах;
– фінансовою допомогою на краудфандинговій платформі за посиланням https://bit.ly/3bFS99d
Разом ми сильніші!
_______________________________

“Daily supervision helps me maintain my war-work balance and prevent professional burnout. For me, such meetings are, first of all, constructive feedback, mobilization of my own resources, support and motivation”, – said the crisis psychologist, psychoanalytical psychologist of the project “SAFE SPACE to TALK” Yuliya Viznyuk.

She works offline and online in her hometown of Lutsk, advises clients from Kyiv, Kharkiv, Kherson, Lviv, and also works with those who left their homes and went abroad because of the war. As part of the project, Julia conducted a total of about 120 crisis consultations.
“I always wanted to help people and since childhood I planned to choose a profession related to this. By my first education, I am a lawyer, so I have experience in protecting my clients in the legal field. However, my interest in psychology never left me and 4 years ago I defended my PhD thesis in this field. Now I help my clients deal with their psychological state and improve their quality of life”, – says Yulia.
According to her, during the war, requests for long-term therapy practically did not change, and new requests require crisis work and are directed, as a rule, to improving relations between partners, parents and children, etc. “I joined the project “SAFE SPACE to TALK” from its first days. Glad to be in the team of those who have been faithfully holding the psychological front every day since the beginning of the war. Our future depends on our actions today, so victory is our main motivation,” Yuliya Vizniuk is convinced.
As part of the “SAFE SPACE to TALK” project, we continue to introduce you to psychologists and psychoanalysts who help Ukrainians cope with the challenges of war every day, who do not stop counseling with interruptions for air alarms, who fight for the psychological health of our nation. This difficult and exhausting work requires high professionalism and full dedication of specialists who work practically without days off. We remember that first you need to put on the oxygen mask, and then the person who needs help, so we provide continuous supervision support of crisis psychologists.

Find the stories of project participants under the hashtag #people_SAFE_SPACE_to_TALK.
You can support us, which means you can support the work of qualified crisis psychologists during the war, as follows:
– spreading (reposting) information about “SAFE SPACE to TALK” in your social networks;
– financial assistance on the crowdfunding platform via the link https://bit.ly/3bFS99d
Together we are stronger!